گروهی از شورشیان نقابدار سعی دارند قانون را بدست خود اجرا کنند و نام خود را مردان نگهبان گذاشته اند ولی مانند یک یاغی عمل میکند .